วิทยาลัยนานาชาติ ปรับหลักสูตรรองรับ AEC

วิทยาลัยนานาชาติ ปรับหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเมื่อไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

รายละเอียดการให้สัมภาษณ์โดย ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับ หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโททางบริหารธุรกิจ

DPU International College ( วิทยาลัยนานาชาติ ) เสริมทัพหลักสูตรใหม่พร้อมรับ AEC ทุกมิติ

                จากนโยบายการ Rebranding ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ (DPU) เข้าสู่การเป็น Progressive University หรือมหาวิทยาลัยก้าวหน้า ที่มุ่งสร้างโอกาสสร้างอนาคตแล้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเมื่อประเทศไทยได้ก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ในปี 2558 อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดภาคการเรียนการสอนในภาษาที่ 3 (นอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) พม่า อินโดนีเซีย จีน เกาหลี รัสเซียและการเปิดวิทยาลัยนานาชาติจีน (KDCIC) ขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อรับรองผู้ต้องการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนโดยเฉพาะ

                นอกจากนี้การดำเนินงานในส่วนของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU International College หรือ DPUIC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก มีทั้งหลักสูตรในประเทศและหลักสูตรความร่วมมือระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง (Exchange Program) เช่น สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย ล่าสุด DPUIC มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ AEC เพื่อบ่มเพาะบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย

ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ
ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตร MBA และ PhD BA วิทยาลัยนานาชาติ

MBA: ASEAN Business Integration ครั้งแรกของไทย

ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการหลักสูตร MBA และ PhD BA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU International College หรือ DPUIC) กล่าวว่าการดำเนินการของ DPUIC สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้า Progressive University ที่มุ่งสร้างโอกาส สร้างอนาคต รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมด้วยการปรับหลักสูตรเดิมและเพิ่มหลักสูตรใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาเพราะไทยเป็นส่วนหนึ่งของ AEC

                “หลักสูตรที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของ DPU International College (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี คือ Business Administration และ Business English for Communication ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกิด Relevant หรือความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแบรนด์ของมหาวิทยาลัยนอกจาก 2 หลักสูตรดังกล่าว ยังมีหลักสูตร International Tourism Management ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่เพิ่งปรับปรุงมาสักระยะหนึ่งแล้ว

                เพื่อรองรับการเป็นสมาชิก AEC ทาง DPUIC จึงมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยคือ ASEAN Business Integration ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร MBA แต่มีความพิเศษตรงที่รวมการเรียนการสอนด้าน MBA และทักษะความเป็นมืออาชีพของ IMC หรือนักสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีความโดดเด่นในรายวิชาที่มุ่งปลูกฝังความรู้ทางธุรกิจและความเป็นมืออาชีพการประกอบธุรกิจในอาเซียน ตัวอย่างรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น ภาพรวมการรวมกลุ่มธุรกิจในอาเซียน, กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในอาเซียน, ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและธุรกิจการค้าในอาเซียน เป็นต้น”

                สำหรับหลักสูตร ASEAN Business Integration มีอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนและการทำวิจัยในภูมิภาคอาเซียนโดยตรง รวมทั้งมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอก เช่น ธนาคาร CIMB ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ โดยผู้บริหารธนาคาร CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษในการสอนนักศึกษาในชั้นเรียนด้วย

บ่มเพาะบุคลากร Multi Intelligence

                 สำหรับเป้าหมายต่อไปของ DPU International College (วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คือการเพิ่มจำนวนนักศึกษาในประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะพม่า เวียดนาม และลาว ผ่านการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในกลุ่มประเทศดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

                “หลังเปิด AEC จะมีเขตเมืองที่ขยายสู่ความเป็น Urbanization มากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งโอกาสของภาคธุรกิจที่หลากหลายทั้ง Hard Sector หรืออุตสาหกรรมหนัก และ Soft Sector ซึ่งการศึกษาเป็นหนึ่งในภาคของ Soft Sector ปัจจุบันที่ DPU เรามีนักศึกษาต่างชาติโซนเอเชียค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจีน ญี่ปุ่น กัมพูชา รวมทั้งนักศึกษาจากออสเตรเลีย สวีเดน เป็นต้น ต่อไปเมื่อเข้าสู่ AEC เต็มตัว เราเองก็อยากจะโฟกัสไปยังฐานนักศึกษาในประเทศ พม่า เวียดนาม ลาว มากขึ้น และจะมีการให้ทุนการศึกษามากขึ้นจากเดิมที่นักศึกษาจากประเทศเหล่านี้รุ่นก่อนๆที่จบไปแล้วนั้น เมื่อกลับไปพวกเขาได้มีการบอกต่อถึงคุณภาพการศึกษาของ DPU รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่การเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งถือว่านี่เป็น Word of Mouth Marketing ที่เป็นประโยชน์อย่างมาก”

                ดังนั้น ทิศทางของการปรับหลักสูตรของ DPU จะเป็นการสร้างความแตกต่างเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจุบันตลาดแรงงานต้องการบุคลากรที่มีความเป็น Multi Intelligence มีความรู้ความสามารถรอบด้าน ต้องทำงานเป็น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซึ่งการเรียนการสอนในทุกคณะของ DPU มีการปรับตัวไปในทิศทางนี้ทั้งหมด

ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผศ. ดร. ลีลา เตี้ยงสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ DPU International College (วิทยาลัยนานาชาติ) กล่าวถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่สามารถยืนหยัดคู่สังคมไทยมานานกว่า 4 ทศวรรษและยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเกิดจากความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพทางการศึกษามาโดยตลอด

                “ความเป็น Progressive University ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ก่อตั้งมายาวนานถึง 48 ปี สิ่งที่ทำให้รากฐานของเราแข็งแกร่งคือ การให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นของนักศึกษาซึ่งทุกๆคณะทุกๆหน่วยงานรวมทั้ง DPU International College (วิทยาลัยนานาชาติ) ต่างใช้แนวทางเดียวกันคือ Dynamic, Innovation และ Relevant หนึ่งในนั้นคือการจัดการศึกษาที่เป็นแบบ Tailor-made มากขึ้น นำมาซึ่งความแตกต่างของหลักสูตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีทักษะความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิภาคคือ AEC นั่นเอง”

ขอบคุณข้อมูลจาก www.mbamagazine.net