ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์ (International Programs ทางเลือกของคนยุคใหม่)

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์ (International Programs ทางเลือกของคนยุคใหม่)

เมื่อโลกเดินหมุนเปลี่ยนไปไม่มีวันหยุด การพัฒนาในเรื่องต่างๆก็เดินก้าวหน้าไปด้วย รวมไปถึงการศึกษาที่ดูเผินๆ จะเหมือนเป็นกิจกรรมภาคบังคับให้เด็กๆ เยาวชนและคนในสังคมต้องทำเพื่อให้ได้ความรู้ใส่ตัว เพื่อออกไปแข่งขันกับคนอื่นๆ

dpu international college
DPU International College

ถ้าถามถึงการแข่งขันในเรื่องของการศึกษาและการทำงานเพียงในประเทศไทยอย่างเดียวก็คงไม่เพียงพอเพราะการติดต่อสื่อสาร สังคมเศรษฐกิจ และการเมืองของโลกเราทุกวันนี้ ยิ่งมาข้องเกี่ยวกันมากเท่าไหร่ เราก็ต้องรู้ทันคนอื่นมากขึ้นเท่านั้น การศึกษาที่มุ่งเน้นความชำนาญในการใช้ภาษาสากล รู้จักวิธีคิดแบบสากล เรียนรู้วิชาการมาตรฐานสากลและการออกไปหาประสบการณ์ในต่างแดน นับวันยิ่งมีความสำคัญและต้องเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ

การศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติเมืองไทย จึงกลายเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กไทยได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่มีความเป็นสากล เปิดโอกาสให้ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีคิด การฝึกปฏิบัติจริง และแสดงความคิดเห็นมากกว่าการศึกษาในรูปแบบเดิมๆและอาจได้มีโอกาสไปศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศด้วย

เนื่องจากในแต่ละสถาบันการศึกษามักมีการร่วมมือทางด้านวิชาการหรือ MoU (Memorandum of Understanding) ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยในบางหลักสูตรนักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรจากทั้ง 2 สถาบัน (Double-Degree)

Life experience
DPU International College

 

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์ 

การแข่งขันของสังคมโลกเราทุกวันนี้นับวันก็ยิ่งทวีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่เพียงแข่งกันในเรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้น แต่รวมถึงการแข่งขันในเรื่องของข้อมูล การศึกษา และความพร้อมของคนในประเทศด้วย ภาษาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เด็กไทยต้องมีการพัฒนามากขึ้น การเรียนเพื่อได้รับความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวไม่พอ เราต้องสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาธุรกิจอื่นๆได้อีกด้วย เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและการทำงานในโลกปัจจุบัน
การเรียนในหลักสูตรนานาชาติมีพร้อมทั้งวิชาการและภาษา เป็นทางเลือกที่สังคมให้ความสนใจ ถึงแม้ว่าค่าเล่าเรียนนั้นสูงกว่าการเรียนในภาคปรกติที่สอนเป็นภาษาไทยก็ตาม แต่ก็นับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เนื่องจากเราจะได้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการเจรจาต่อรอง แนวคิดจากเพื่อนๆที่มาจากหลากหลายประเทศในห้องเรียนอีกด้วย

เมื่อหลักสูตร อินเตอร์ ในเมืองไทย มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร มีเพื่อนๆทั้งคนไทยและต่างชาติเรียนร่วมกันในห้อง จึงทำให้เกิดความเคยชินในการใช้ภาษาอังกฤษและการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เปรียบได้กับการย่อโลกใบเล็กให้อยู่ในสถาบันการศึกษา เมื่อเราเกิดความเคยชิน อาการกลัวชาวต่างชาติ ไม่กล้าสบตา ไม่กล้าโต้ตอบก็ค่อยหายไป จนกลายเป็นความมั่นใจ เมื่อจบการศึกษาออกมา ผลที่ออกมาคือทั้งรับความรู้แบบวิชาการแล้ว เรายังได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆจากนานาชาติ มีความชำนาญในการใช้ภาษา เตรียมความพร้อมที่จะออกไปแข่งขันกับคนภายนอกทั้งในประเทศและในต่างประเทศได้อย่างสบายๆ

ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์
ทำไมเราต้องเรียน อินเตอร์

สนับสนุนให้นักศึกษาได้คิดและได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

            สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดอีกอย่าง ของการเรียนในหลักสูตร อินเตอร์ คือ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ด้วยเหตุและผลมากกว่าการตั้งหน้าตั้งตาเรียนไปจนจบชั่วโมง การเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอภิปรายกันในห้อง

การถกปัญหากันระหว่างเพื่อนจากนานาชาติมีความสำคัญมากเพราะนอกจากเราจะได้มุมมองใหม่ๆที่ต่างจากตัวเราแล้ว เรายังได้เรียนรู้กรณีศึกษาวัฒนธรรม ความเข้าใจของคนต่างชาติอีกด้วย เราอาจได้รับรู้ตัวตัวอย่างเหตุการณ์ใหม่ๆที่ไม่มีในบ้านเรา แต่เกิดขึ้นแล้วกับบ้านเพื่อในต่างประเทศ ซึ่งสามารถเอามาเป็นตัวอย่างหรือนำมาศึกษาประยุกต์ใช้กับงานของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี

เมื่อวิธีการศึกษาในห้องเปลี่ยนไปต้องใช้การแสดงความคิดเห็นมากขึ้น การหาข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงถูกนำออกมาใช้มากขึ้นด้วย ยิ่งโลกเราเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ความรู้ที่เราได้เรียนในห้องเรียนก็อาจล้าสมัยไปด้วย สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่กับคนบนโลกใบนี้ได้เป็นอย่างไม่ตกยุคคือการมีพื้นฐานความรู้ที่ดี และเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจากวารสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยการใช้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราให้เป็นประโยชน์

บางสถาบันเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ออกไปใช้ชีวิตและเรียนรู้ในต่างประเทศในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของตัวเองที่ประเทศไทยและมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันหรือไปทัศนศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริง เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติจริงๆ การออกไปใช้ภาษาและสื่อสารระหว่างกันในชีวิตประจำวัน และนำความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

เก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวไม่พอ

เกือบทุกสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ มีความพยายามให้การสนับสนุนนักศึกษาของตนให้มีความรู้ความสามารถในภาษาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมนี ภาษาอิตาเลียน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาเกาหลี ฯลฯ โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ หรือด้านงานบริการอย่างการโรงแรมและการท่องเที่ยว ที่ต้องให้ความสำคัญกับภาษามากเป็นพิเศษ เพื่อให้นักศึกษานำไปใช้งานจริงในการทำงานและการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศที่อาจต้องใช้ภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

การเป็นบัณฑิตคุณภาพในโลกแห่งการสื่อสาร

ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าทุกวันนี้คนทั่วไปให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและการทำงานในสังคม ยิ่งมีทักษะทางภาษาอังกฤษ ใช้ฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา โอกาสในการเลือกทำงานของเราก็ยิ่งมีมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงเรื่องของค่าตอบแทนที่หลายคนรู้ว่าแตกต่างกับคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษมากขนาดไหน

ถึงแม้ว่าการสอบเข้าและการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ หรือโปรแกรม อินเตอร์ ในประเทศไทย อาจจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายดาย นักศึกษาแต่ละคนต้องผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ต้องผ่านการเรียนปรับพื้นฐานและผ่านการเรียนตลอดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่มาจากระบบการศึกษาที่เป็นภาษาไทยมาก่อน ก็ยิ่งต้องมีความตั้งใจมากขึ้นกว่านักศึกษาที่มาจากโรงเรียนนานาชาติหรือคนที่เคยผ่านการเรียนในต่างประเทศมาก่อน

เพราะผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์เรียนและทำงานกับเพื่อๆต่างชาติในห้อง มีโลกทัศน์การมองโลกที่หลากหลาย และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้ผู้ทีผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรนานาชาติกลายเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่พร้อมรับมือในโลกของการแข่งขันที่ให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารอย่างทุกวันนี้

 

DPU International College
DPU International College

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ Exitbook (The Intelligent Bookazine) No.45